Salgs og leveringsbetingelser

Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og ordre, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Tilbud
Gældende iht. skriftlig tilbud, overslagspriser mv. må ikke gøres tilgængelig for tredjemand.
Tilbud er gældende så længe råvarepriserne er stabile, med udgangspunkt i d.d. priser.

Priser
Priser angives altid excl. moms.
Priser angives i danske kroner eller euro.
Priser angives altid excl. miljøtillæg, afgifter og evt. farlig godstillæg.

Leveringsbetingelser / Leveringstid
Ufranko levering eller efter nærmere aftale. Fragtudgiften debiteres på fakturaen iht. Danske Fragtmænds pt. gældende prisliste.
Vores leveringstid er opgivet efter bedste skøn, men er uden forbindelse for os. Ved forsinkelser, som ikke kan ligges os til last, forbeholder vi os ret til at udskyde vores leverings forpligtelser tilsvarende. Enhver ordre er noteret under forbehold for strejke, lockout, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt “force majeure”, som forhindre eller vanskeliggør fremskaffelse af materialer eller arbejdskraft, idet vi forbeholder os ret til at udskyde leveringen tilsvarende, hvorimod dette berettiger til annullering af indeværende ordre.

Returnering / Kreditering af varer
Returnering af en vare aftales på forhånd. Returvarer krediteres med fradrag på 10 % af fakturabeløbet, returneringen af varen, sker på kundens regning ( sendes franko til Pers Group) og på kundens risiko.
Skaffevarer modtages ikke retur.

Betaling og renter
7 dage netto fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.
Dog er der kredit max. ved første gangs køb (ny kunde) på 8.000,00 Dkr. excl. moms.
Restbeløbet betales netto kontant.

Maskinkøb betales med 40 % forud ved placering af ordre, herefter 50 % ved levering og sidst 10 % efter opstart og levering.

Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregnes renter med 2,5 % pr. påbegyndt måned.
Skriftlig rykker efter forfald pålægges et gebyr på 100,00 Dkr. pr. rykker.

Ejendomsforbehold
Varen forbliver Pers Groups ejendom indtil købesummen med evt. renter og omkostninger er fuldt betalt.

Reklamation
Reklamationer skal meddeles senest 8 dage fra varemodtagelsen.

Produktansvar
Pers Group er kun ansvarlig for skade som det solgte produkt forvolder, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Pers Group eller anden person som Pers Group har ansvaret for.

Pers Group hæfter aldrig for driftstab, avance tab eller andet indirekte tab, herunder tab som opstår pga. forsinkelser eller mangler.

Pers Groups ansvar kan ikke oversige 500.000,00 Dkr. ved tingskade eller personskade.

Pers Group og køber er gensidig forpligtet til at, lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som er påstået forsaget af den leverede vare.

 

 

Pers Group | Industrivej 12-16 | 7120 Vejle øst | Tlf.: 75 82 66 33 | E-mail: info@pers-group.com

Pers kemi logo